VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je veľmi dôležitá, a my v Hesek Group s.r.o. si zakladáme sa férovom spracovaní a narábaní s citlivými údajmi našich klientov, ktorí nám ich údaje zverili. V spracovaní sme transparentní, klientom umožňujeme mať plnú kontrolu nad spracovaním ich osobných údajov a rešpektujeme ich rozhodnutie odstrániť ich osobné údaje z našich databáz. 

Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov. Implementovali sme rôzne bezpečnostné technické a organizačné opatrenia na  ochranu údajov.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Spoločnosť Hesek Group s.r.o., so sídlom Cementárenská 3273/42, 900 31 Stupava, IČO: 51268426, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 124936/B (ďalej len „Hesek Group“), ktorá prevádzkuje webové  stránky:

www.martinhesek.sk

Aké údaje  uchovávame ?

Počas návštevy našej stránky zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Vás poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke.

Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje ?

Osobné údaje spracovávame  za účelom :

a) Personalizovania ponuky – vami poskytnuté informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku Vašim individuálnym potrebám 

b) Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate

c) Vylepšenie zákazníckej podpory – Vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na Vaše požiadavky a potreby 

d) Na spracovávanie marketingových účelov – zasielanie newsletteru – Vaše osobné údaje ( e-mail a meno) pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu.  Na zákaklade oprávneného záujmu  predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 2 rokov od poslednej objednávky.

Ak  sa  budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania e-mailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v e-maily, alebo nám napíšte a my Vás odhlásime.

Kde uchovávame vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v rámci Slovenskej republiky. Každé takéto spracúvania osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere, a to pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky technické a organizačné opatrenia, ktorá zamedzujú zneužitia, poškodenia alebo zničenie vašich osobných údajov.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že konateľ spoločnosti, Martin Hesek, tak ako aj jeho spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, keďže ich zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s našou spoločnosťou. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Kto má prístup k vašim údajom?

Vaše údaje spracúva výhradne konateľ spoločnosti a oprávnené osoby, ktoré boli poučené ako nakladať s osobnými údajmi. Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.

Aký je právny základ na spracovanie?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup:

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať so spoločnosťou Hesek Group, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na prenosnosť:

Vždy, keď Hesek Group spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme Vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva  spoločnosť Hesek Group, kedykoľvek bez udania dôvodu.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Hesek Group.  Spoločnosť Hesek Group nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:

Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch

Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo požiadať, aby Hesek Group obmedzila spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme Hesek Group. Spoločnosť obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.

*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, Hesek Group musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.

*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.

*ak Hesek Group už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.    

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál, ktorý Vám odpovie na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Môžete sa s ním skontaktovať na martinhesek@prosight.sk

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:

Ak sa domnievate, že Hesek Group spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ONLINE NÁKUP

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vašej správy, ktorú ste nám zaslali prostredníctvom kontaktného formulára.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

* kontaktné informácie, ako sú meno, emailová adresa, telefónne číslo

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie. 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby spoločnosť mohla plniť služby riadenia.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

V prípade zákazníkov s hosťovským účtom uchovávame osobné údaje 5 rokov od posledného nákupu.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PRIAMY MARKETING

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

* Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, mediálnym agentúram a technickým dodávateľom na distribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu. 

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo spoločnosti Hesek Group.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom. Okrem poštového marketingu vrátane katalógov, ktoré vám budú zasielané na základe nášho oprávneného záujmu.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.

Keď tak urobíte, Hesek Group vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas.

V prípade emailového marketingu vás považujeme za neaktívneho zákazníka, ak ste v priebehu posledného roka neotvorili email.  Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje zmazané.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČET u Barch & Co.

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť so spoločnosťou Hesek Group. 

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?

Vždy spracúvame vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu na stránkach Hesek Group.  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, telefónne číslo,

* dátum narodenia,

* rod,

* krajina,

* nastavenia účtu

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

* história klikania,

* história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď si vytvoríte účet u Hesek Group.

Spracovanie vašich osobných údajov na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať a Hesek Group vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet u Hesek Group.

Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.

Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Hesek Group. Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SÚBORY COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

Ako používame súbory cookies?

Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“.  Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov.

Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka. 

Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov. 

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s vaším účtom, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu. Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Spoločnosť Hesek Group neuchováva vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.